top of page
  • Writer's pictureKarol Tajduś

The Power of Communication: An Unforgettable Lesson from Special Ops

Polish translation below text


Have you ever pondered why some teams consistently outperform others despite possessing similar skill levels, resources, or even goals?


What could be the elusive factor that differentiates these high-performing teams from the rest?


Could it be something beyond technical expertise, a trait often overlooked in the relentless pursuit of skills?


When we delve into the essential elements of effective analytics delivery, a compelling narrative drawn from the world of Special Ops and the communication strategies they employ might hold the key to some profound insights.

In analytics delivery, we tend to place a high value on technical skills. Dissecting complex data, extracting meaningful insights, and leveraging those insights to drive strategic business decisions are indeed crucial aspects of an analyst's job. However, could it be possible that we're overlooking another fundamental skill, one that could significantly influence the success of our analytical endeavors?


That skill is communication. Special Ops teams have mastered this essential skill. Their strategies for effective communication include clarity and conciseness, standardized terminology and codes, following a clear chain of command, active listening, ensuring redundancy in messages, conducting regular briefings, showing adaptability in changing circumstances, fostering trust and respect, and continually learning from After-Action Reviews (AARs). These principles, while designed for military operations, hold valuable lessons for the field of analytics.
To illustrate this point, let's look at a real-life example from the world of Special Ops. These teams operate in some of the most challenging environments, making critical decisions that can have profound consequences. One of their most celebrated qualities is the ability to communicate effectively, regardless of the situation.

One of the most well-known examples of this is Operation Red Wings, a counter-insurgent mission in Afghanistan in 2005. The mission was to disrupt local anti-coalition militia activity, but it didn't go as planned. A four-man Navy SEAL reconnaissance and surveillance team was discovered by local goat herders. Rather than execute the herders and secure their position, they chose to let them go. This decision led to a large-scale confrontation with the enemy forces, resulting in heavy casualties.


Though the mission didn't succeed, it provided some crucial lessons, particularly about the importance of effective communication. Following the engagement, the surviving SEAL Marcus Luttrell managed to evade the enemy and was taken in by a local Afghan villager. The villager, understanding the gravity of the situation, decided to help Luttrell and sent a messenger to the nearest U.S. base with a note from him. It was through this simple act of communication that the U.S. forces could locate Luttrell and launch a successful rescue operation.


Likewise, in analytics delivery, communication plays a pivotal role. Professionals in this field may possess a wealth of technical skills and tools to decode complicated data sets, but the ability to communicate these findings to stakeholders, particularly those without a technical background, can make a world of difference.A study conducted by the Project Management Institute (PMI) found that ineffective communication had a negative impact on successful project completion 56% of the time. Furthermore, a survey by NewVantage Partners revealed that up to 85% of companies face significant barriers to adopting Big Data, primarily due to communication and understanding.


These studies highlight that no matter how significant the insights are, they lose their impact if they can't be understood and acted upon by those who need them most.

Therefore, being able to communicate these insights effectively, and translating the technical jargon into understandable and actionable language, is critical. This is where the lessons from Special Ops communication strategies become relevant and valuable.


In conclusion, the role of communication in analytics delivery is as vital as it is in Special Ops. It acts as a bridge between technical expertise and business application, between data scientists and decision-makers, and between insights and action. So, when focusing on developing technical skills, remember to also invest time and effort in honing your communication abilities.


Ask yourself: Are you merely a conveyor of data, or are you a translator of insights, a catalyst for action, a communicator par excellence?The military employs various communication strategies that are designed for effectiveness, accuracy, and speed. While they are adapted to suit the unique circumstances and challenges of military operations, some of these strategies are applicable to other fields as well.

  1. Clarity: Military communication must be clear and concise to avoid misunderstandings that can lead to significant consequences. Clarity in messaging is important regardless of the communication medium.

  2. Standardized terminology and codes: The military uses a variety of standardized codes and terminology to communicate quickly and effectively. This includes phonetic alphabets, coded language, and brevity codes, which facilitate rapid, unambiguous communication.

  3. Chain of command: Communication typically flows through a clear and established chain of command to ensure that everyone knows who they should report to and who to receive instructions from.

  4. Active Listening: Military personnel are trained to listen actively to ensure they fully understand the messages being conveyed. Active listening helps prevent miscommunications and ensures everyone is on the same page.

  5. Redundancy: Military communication strategies often employ redundancy to ensure messages are received. This might involve sending the message through multiple channels or having the receiver repeat the message back to the sender to confirm understanding.

  6. Regular briefings: Regular briefings or debriefings are an essential part of military communication. They ensure everyone is updated on the latest information, objectives, and strategies.

  7. Adaptability: The military often has to operate in changing, unpredictable circumstances. Therefore, they have to be able to adapt their communication strategies quickly to meet new challenges. This might mean using different technologies, codes, or communication channels depending on the situation.

  8. Trust and Respect: Clear, respectful communication fosters trust, a crucial element in any team, especially when in high-stakes situations. The military places a high value on trust and respect in communication.

  9. After-Action Reviews (AARs): AARs are structured reviews or debriefs of events or tasks, focusing on what happened, why it happened, and how it can be done better. They are a form of reflective practice that allows for continual learning and improvement.

Remember, the goal of military communication strategies is to ensure clear, quick, and effective exchange of information, which is a fundamental aspect of their operations.


Polish:


Moc komunikacji: Niezapomniana lekcja z wojsk specjalnych


Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre zespoły systematycznie osiągają lepsze wyniki niż inne, mimo podobnego poziomu umiejętności, zasobów czy nawet celów?

Czym jest tajemniczy czynnik, który odróżnia te wysoko wydajne zespoły od reszty?

Czy to może być coś ponad techniczną wiedzę specjalistyczną, cecha często pomijana w nieustannym dążeniu do zdobywania umiejętności?


Gdy zagłębiamy się w istotne elementy skutecznej dostawy analiz, fascynująca opowieść zaczerpnięta ze świata Specjalnych Operacji oraz strategie komunikacji, które stosują, mogą zawierać klucz do niektórych głębokich spostrzeżeń.


W dostarczaniu analiz często przykładamy dużą wagę do umiejętności technicznych. Rozkładanie złożonych danych na czynniki pierwsze, wydobywanie istotnych wniosków i wykorzystywanie tych wniosków do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych to w rzeczywistości kluczowe aspekty pracy analityka. Jednak czy możliwe jest, że pomijamy inną fundamentalną umiejętność, która mogłaby znacząco wpłynąć na sukces naszych działań analitycznych?


Tą umiejętnością jest komunikacja. Zespoły Specjalnych Operacji opanowały tę istotną umiejętność. Ich strategie skutecznej komunikacji obejmują jasność i zwięzłość, standaryzowaną terminologię i kody, przestrzeganie wyraźnej hierarchii dowodzenia, aktywne słuchanie, zapewnianie redundancji w przekazach, przeprowadzanie regularnych odpraw, wykazywanie elastyczności w zmieniających się okolicznościach, budowanie zaufania i szacunku oraz ciągłe uczenie się z przeglądów po działaniach (AARs). Te zasady, choć zaprojektowane dla operacji wojskowych, zawierają cenne lekcje dla dziedziny analiz.


Aby zilustrować ten punkt, przyjrzyjmy się prawdziwemu przykładowi ze świata Specjalnych Operacji. Te zespoły działają w niektórych z najtrudniejszych środowisk, podejmując krytyczne decyzje, które mogą mieć głębokie konsekwencje. Jedną z ich najbardziej cenionych cech jest zdolność do skutecznej komunikacji, niezależnie od sytuacji. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest Operacja Red Wings, misja przeciwpowstańcza w Afganistanie w 2005 roku. Misją było zakłócenie lokalnej działalności antykoalicyjnej milicji, ale nie poszło zgodnie z planem. Czteroosobowy zespół Navy SEAL do rozpoznania i obserwacji został odkryty przez lokalnych pasterzy kóz. Zamiast zabić pasterzy i zabezpieczyć swoją pozycję, zdecydowali się ich puścić. Ta decyzja doprowadziła do dużego starcia z siłami wroga, co skutkowało ciężkimi stratami.


Chociaż misja nie powiodła się, dostarczyła kilka kluczowych lekcji, szczególnie na temat znaczenia skutecznej komunikacji. Po starciu, przeżywający SEAL Marcus Luttrell zdołał uniknąć wroga i został przygarnięty przez lokalnego afgańskiego wieśniaka. Wieśniak, rozumiejąc powagę sytuacji, postanowił pomóc Luttrellowi i wysłał posłańca do najbliższej bazy USA z notatką od niego. To właśnie dzięki temu prostemu aktowi komunikacji siły USA mogły zlokalizować Luttrella i rozpocząć udaną operację ratunkową.

Podobnie, w dostarczaniu analiz, komunikacja odgrywa kluczową rolę. Profesjonaliści w tej dziedzinie mogą posiadać bogactwo umiejętności technicznych i narzędzi do dekodowania skomplikowanych zestawów danych, ale zdolność do komunikowania tych wyników interesariuszom, zwłaszcza tym bez technicznego tła, może robić ogromną różnicę.

Badanie przeprowadzone przez Project Management Institute (PMI) wykazało, że nieskuteczna komunikacja miała negatywny wpływ na udane zakończenie projektu 56% razy. Ponadto, badanie przeprowadzone przez NewVantage Partners ujawniło, że nawet 85% firm napotyka znaczące bariery w adopcji Big Data, głównie ze względu na komunikację i zrozumienie.


Te badania podkreślają, że bez względu na to, jak znaczące są wnioski, tracą one swoją moc, jeśli nie mogą być zrozumiane i zastosowane przez tych, którzy ich najbardziej potrzebują. Dlatego zdolność do skutecznego komunikowania tych wniosków i przekładania technicznego żargonu na zrozumiały i działający język, jest kluczowa. To tutaj lekcje z strategii komunikacyjnych Specjalnych Operacji stają się istotne i cenne.


Podsumowując, rola komunikacji w dostarczaniu analiz jest tak istotna, jak w Specjalnych Operacjach. Działa jako most pomiędzy wiedzą specjalistyczną a zastosowaniem biznesowym, pomiędzy naukowcami danych a decydentami, oraz pomiędzy wglądami a działaniem. Więc, kiedy skupiasz się na rozwijaniu umiejętności technicznych, pamiętaj, aby również inwestować czas i wysiłek w doskonalenie swoich zdolności komunikacyjnych.


Zapytaj siebie: Czy jesteś tylko przekaźnikiem danych, czy tłumaczem wglądów, katalizatorem do działania, komunikatorem par excellence?Wojsko stosuje różne strategie komunikacyjne, które są zaprojektowane dla skuteczności, dokładności i szybkości.

Chociaż są one dostosowane do unikalnych okoliczności i wyzwań operacji wojskowych, niektóre z tych strategii mogą być stosowane również w innych dziedzinach.


Jasność: Komunikacja wojskowa musi być jasna i zwięzła, aby uniknąć nieporozumień, które mogą prowadzić do znacznych konsekwencji. Jasność przekazu jest ważna niezależnie od medium komunikacji.


Standaryzowana terminologia i kody: Wojsko używa różnych standaryzowanych kodów i terminologii, aby komunikować się szybko i efektywnie. Obejmuje to alfabet fonetyczny, kodowany język i kody zwięzłości, które umożliwiają szybką, jednoznaczną komunikację.


Łańcuch dowodzenia: Komunikacja zwykle płynie przez jasny i ustanowiony łańcuch dowodzenia, aby każdy wiedział, do kogo powinien zgłaszać się i od kogo otrzymywać instrukcje.


Aktywne słuchanie: Wojskowi są szkoleni w aktywnym słuchaniu, aby upewnić się, że w pełni rozumieją przekazywane wiadomości. Aktywne słuchanie pomaga zapobiegać nieporozumieniom i zapewnia, że wszyscy są na tej samej stronie.


Nadmiarowość: Strategie komunikacyjne wojska często wykorzystują nadmiarowość, aby upewnić się, że wiadomości są odbierane. Może to obejmować wysyłanie wiadomości przez wiele kanałów lub powtarzanie wiadomości przez odbiorcę do nadawcy, aby potwierdzić zrozumienie.


Regularne odprawy: Regularne odprawy lub debriefingi są istotnym elementem komunikacji wojskowej. Zapewniają one, że wszyscy są na bieżąco z najnowszymi informacjami, celami i strategiami.


Adaptacja: Wojsko często musi działać w zmieniających się, nieprzewidywalnych okolicznościach. Dlatego muszą być w stanie szybko dostosować swoje strategie komunikacyjne do nowych wyzwań. Może to oznaczać korzystanie z różnych technologii, kodów lub kanałów komunikacyjnych w zależności od sytuacji.


Zaufanie i szacunek: Jasna, szanująca komunikacja kształtuje zaufanie, kluczowy element w każdym zespole, zwłaszcza w sytuacjach o wysokich stawkach. Wojsko przywiązuje dużą wagę do zaufania i szacunku w komunikacji.


Przeglądy po działaniach (AAR): AAR to strukturyzowane przeglądy lub debriefingi wydarzeń lub zadań, skupiające się na tym, co się stało, dlaczego się stało i jak można to zrobić lepiej. Są formą praktyki refleksyjnej, która umożliwia ciągłe uczenie się i doskonalenie. Pamiętaj, że celem strategii komunikacyjnych wojska jest zapewnienie jasnej, szybkiej i skutecznej wymiany informacji, co jest fundamentalnym aspektem ich operacji.

82 views1 comment

Recent Posts

See All

Gen.AI & Data Governance. Good Idea?

There is hype on Gen.Ai right now, you know it I know it. It looks like we are forgetting about other data concepts right now and focusing on what Artificial Intelligence can do for us and how to har

1 Comment


ochocinski.piotr
Jun 02, 2023

Happy to be in your army 🤝

Like
bottom of page